Logo Theater Den Enghel Bergen op Zoom

HUURVOORWAARDEN EVENEMENTEN Theater Den Enghel

 

Artikel 1 Algemeen

Lid 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst waarin deze voorwaarden van toepassing worden verklaard.

Lid 2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden er geen voorwaarden voor of namens huurder.

Lid 3 Onder ‘verhuurder’ wordt in deze voorwaarden verstaan Stichting Theater den Enghel.

Lid 4 De verhuurder is gerechtigd om aanvullend op deze voorwaarden huisregels van toepassing te verklaren.

Lid 5 Voornoemde huisregels prevaleren boven deze voorwaarden. De overeenkomst prevaleert boven de huisregels.

Artikel 2 Gehuurde

Lid 1 De verhuurder is enkel gebonden aan schriftelijke overeenkomsten. Mondelinge afspraken zijn enkel geldig, voor zover deze schriftelijk door de verhuurder zijn bevestigd.

Lid 2 De verhuur ziet enkel op de in de overeenkomst genoemde ruimte(n) voor de in de overeenkomst genoemde datum/data, tijden en doeleinde(n).

Lid 3 Behoudens de gemeenschappelijke ruimte(n), is het gebruik of betreden van andere ruimte(n) dan het gehuurde niet toegestaan.

Lid 4 Het is niet toegestaan het gehuurde te gebruiken voor andere doeleinden dan vooraf schriftelijk overeengekomen.

Lid 5 Gehele of gedeeltelijke onderverhuur is niet toegestaan.

Lid 6 Huurder zal gedurende de huurperiode goed voor het gehuurde zorgdragen en het gehuurde aan het eind van de huurperiode direct, in de oorspronkelijke staat en schoon aan de verhuurder opleveren, bij gebreke waarvan huurder aansprakelijk is voor alle schade welke de verhuurder hierdoor lijdt.

Lid 7 Het is huurder, behoudens schriftelijke toestemming van de verhuurder, niet toegestaan om de verhuurder in eventuele reclame of publiciteit te noemen en/of op welke wijze dan ook te gebruiken.

Lid 8 Het aanbrengen van reclame- en/of promotieactiviteiten aan, op, rondom en in het gebouw dient in overleg met en met schriftelijke goedkeuring van verhuurder te geschieden.

Lid 9 Behoudens schriftelijke toestemming van de verhuurder, is het niet toegestaan om in het gehuurde producten en/of diensten te verkopen.

Lid 10 De verhuurder is gerechtigd in en om het gehuurde toezicht uit te oefenen.

Lid 11 De verhuurder is zowel voorafgaand als na het sluiten van een overeenkomst gerechtigd om afhankelijk van alle feiten en omstandigheden, redelijke aanvullende veiligheidsmaatregelen van huurder te verlangen. De kosten van deze maatregelen komen voor rekening van huurder.

Lid 12 In het gehuurde zijn geen (huis)dieren toegestaan, geleidehonden of hulpdieren uitgezonderd.

Lid 13 Huurder zal in het gehuurde geen wijzigingen aanbrengen welke van blijvende aard zijn en/of activiteiten verrichten welke niet eenvoudig uitwisbare sporen achterlaten.

Lid 14 In en om het gehuurde, zijn gevaarlijke stoffen, zoals onder andere licht ontvlambare en/of ontplofbare stoffen, niet toegestaan.

Artikel 3 Gebruikers

Lid 1 Onder gebruiker wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere gebruiker en/of bezoeker van het gehuurde en/of de verhuurder en/of het event, die gelinkt is aan huurder.

Lid 2 De verhuurder kan redelijke aanvullende voorwaarden stellen aan het toelaten van gebruikers tot het gehuurde en gebruikers die hieraan niet voldoen de toegang tot het gehuurde weigeren.

Lid 3 Het gebruik van het gehuurde mag nimmer in strijd zijn met het imago en/of de uitstraling van de verhuurder, zulks te bepalen door de verhuurder.

Lid 4 Huurder en gebruikers van het gehuurde zullen zich in en om het gehuurde te allen tijde en onder alle omstandigheden correct en gepast gedragen.

Lid 5 In het gehuurde geldt een rookverbod.

Lid 6 Huurder en gebruikers van het gehuurde dienen zich op eerste verzoek van de verhuurder te legitimeren.

Lid 7 Huurder en gebruikers van het gehuurde zijn verplicht om tijdens het gebruik van het gehuurde alle geldende wet & regelgeving na te leven, alsmede steeds op het eerste verzoek alle aanwijzingen en instructies door en namens de verhuurder en/of de bevoegde instanties of het bevoegde gezag, direct op te volgen.

Lid 8 Het is huurder en gebruikers, zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder, niet toegestaan om in het gehuurde foto en/of filmopnamen te maken of uit te zenden, tenzij deze enkel zijn bedoeld voor eigen privégebruik en de opnamen op geen enkele wijze zullen worden verspreid.

Lid 9 Huurder draagt er voor zorg, en staat er voor in, dat alle regels welke gelden in het gehuurde, waaronder deze algemene voorwaarden en de huisregels, bij zowel (de medewerkers van) huurder als gebruikers bekend zijn en door hen integraal nageleefd zullen worden, bij gebreke waarvan huurder jegens de verhuurder aansprakelijk is voor alle schade welke de verhuurder hierdoor lijdt.

Lid 10 Indien huurder en/of gebruikers van het gehuurde zich niet aan de regels houden, is de verhuurder gerechtigd deze overtreder(s) uit haar locatie te verwijderen en/of bij ernstige/meervoudige overtredingen de huur per direct te beëindigen en het gehuurde geheel te ontruimen, zonder hiervoor enige (schade)vergoeding verschuldigd te zijn. Eventuele extra kosten voor deze handhaving komen voor rekening en risico van huurder.

Artikel 4 Prijs

Lid 1 In de overeengekomen huursommen zijn, behoudens de op het contract vermelde toeslagen, de kosten van het normaal verlichten, verwarmen en schoonhouden van de locaties begrepen.

Lid 2 Minimaal één maand voorafgaand aan het evenement dient de factuur te worden voldaan. Indien de betaling niet tijdig is ontvangen, behoudt de verhuurder het recht om het evenement te annuleren.

Lid 3 Producten en/of diensten die niet staan opgenomen in de overeenkomst, maar wel worden afgenomen, worden op basis van nacalculatie doorbelast.

Lid 4 Voornoemde huurprijs is ook verschuldigd, indien het gehuurde niet (tijdig) in gebruik wordt genomen en/of eerder weer wordt opgeleverd.

Artikel 5 Annulering

Lid 1 Indien door huurder, om welke reden dan ook, de overeenkomst wordt geannuleerd, is huurder een annuleringsvergoeding verschuldigd wanneer annulering binnen 6 maanden voorafgaand aan het evenement plaatsvindt.

Lid 2 Tenzij in de overeenkomst andere percentages zijn overeengekomen, bedraagt de afkoopvergoeding bij annulering: • 3 maanden of meer, maar minder dan 6 maanden voorafgaand aan het evenement: 30% van de zaalhuur en personele kosten • 1 maand of meer, maar minder dan 3 maanden voorafgaand aan het evenement: 60% van de zaalhuur en personele kosten • Minder dan 1 maand, maar meer dan 10 werkdagen voorafgaand aan het evenement: 90% van de zaalhuur en personele kosten • 10 werkdagen of minder voorafgaand aan het evenement: 100% van de totale factuur

Lid 3 Naast de geldende annuleringsvergoedingen, zoals genoemd in Lid 2, worden er bij annulering (personele) kosten in rekening gebracht wanneer er door huurder extra diensten van de verhuurder zijn afgenomen, waarvoor reeds kosten zijn gemaakt of die kosten met zich meebrengen door de annulering, zoals kaartverkoop.

Lid 4 Indien er gebruik gemaakt wordt van externe leveranciers, voor bijvoorbeeld cateraring, technische middelen of meubilair, gelden de door hen opgestelde algemene voorwaarden t.a.v. annulering.

Lid 5 De verhuurder is gerechtigd de overeenkomst per direct te annuleren, indien de huurder of gebruikers van het gehuurde zich schuldig maken aan discriminatie, het event in strijd is met de wet en/of goede zeden en/of gedachtengoed van de verhuurder.

Lid 6 De verhuurder is gerechtigd de overeenkomst per direct te annuleren indien huurder failliet is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of om toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen heeft verzocht.

Lid 7 De verhuurder is in het geval zoals genoemd in lid 5 en lid 6 geen vergoeding aan huurder verschuldigd. Eventueel door huurder aan de verhuurder reeds betaalde bedragen blijven wel verschuldigd. In het geval van annulering zoals genoemd in lid 5 en lid 6 is huurder aansprakelijk voor alle schade welke de verhuurder hierdoor lijdt waaronder gederfde winst.

Artikel 6 Event

Lid 1 Het is huurder niet toegestaan het event een andere naam te geven dan zij aan de verhuurder bekend heeft gemaakt.

Lid 2 De verhuurder beschikt enkel over de in de overeenkomst opgenomen vergunningen. Huurder is verantwoordelijk voor de eventuele voor het event benodigde aanvullende vergunningen. Huurder zal deze vergunningen enkel aanvragen met goedkeuring en medewerking van de verhuurder.

Lid 3 Huurder dient de inrichting en ontruiming van het gehuurde tijdig (minimaal 14 dagen voor het ingaan van de eerste huurperiode) met de verhuurder af te stemmen. De verhuurder is gerechtigd hierbij bindende aanwijzingen te verstrekken.

Lid 4 De inrichting van het gehuurde geschiedt uitsluitend conform de voorschriften van de Rotterdamse Brandweer.

Lid 5 De in het gehuurde aanwezige (technische) installaties en overige voorzieningen mogen uitsluitend bediend worden door personeel van de verhuurder.

Lid 6 In het gehuurde mogen enkel (technische) installaties en overige voorzieningen worden geplaatst, indien en voor zover schriftelijk overeengekomen.

Lid 7 Tijdelijke extra aansluitingen voor telefoon en elektriciteit dienen te worden aangebracht en verwijderd door verhuurder aan te wijzen installateurs. De hieraan verbonden kosten worden aan huurder in rekening gebracht.

 Lid 8 Het meenemen van eigen eten en drinken is niet toegestaan. Horecavoorzieningen mogen enkel worden gebruikt, indien en voor zover schriftelijk overeengekomen.

Lid 9 De verzorging van recepties, partijen, feesten, lunches, diners, e.d. kan uitsluitend geschieden door een in overleg met verhuurder aan te wijzen cateringbedrijf.

Lid 10 De activiteiten passen binnen en voldoen aan de aanwezige vergunningen en de daarin gestelde grenzen.

Lid 11 Huurder staat er voor in dat het evenement en haar bezoekers geen overlast zullen geven aan de verhuurder en/of andere evenementen/bijeenkomsten in en om het gehuurde.

Lid 12 In geval van verhuring ten behoeve van een openbare voorstelling komen auteursrechten, BUMA-, Stemra-, Senarechten, advertentiekosten, reclamekosten op de voorstelling drukkende belastingen en andere bijzondere kosten, waaronder begrepen brandwacht en extra personeelskosten, ten laste van huurder. Huurder vrijwaart verhuurder te dezen jegens aanspraken van derden.

Lid 13 Huurder is verplicht uiterlijk 4 weken voor de vermelde huurdatum een programma en een opgave van de aard van alle in de gehuurde ruimte(n) te ontwikkelen activiteiten ter beoordeling aan verhuurder te zenden. Dit programma of deze opgave moet door verhuurder worden goedgekeurd.

Lid 14 Ten behoeve van de politie, de brandweer en verhuurder dienen 4 plaatsen vrijgehouden te worden in de zaal, welke door verhuurder worden bepaald.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

Lid 1 Huurder is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan het gebouw en/of inventaris door hem of de door hem tot het gebouw toegelaten personen.

Lid 2 Indien de verhuurder het gehuurde niet (tijdig) ter beschikking stelt en geen vervangende ruimte(n) aanbiedt, is zij, behoudens opzet en/of grove schuld, enkel verplicht de huursom te restitueren.

Lid 3 De verhuurder draagt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de garderobe.

Lid 4 Behoudens opzet en/of grove schuld, is de aansprakelijkheid van de verhuurder in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door haar aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eigen risico. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt en de verhuurder toch gehouden zou zijn een schade te vergoeden, is deze schadevergoeding beperkt tot de opdrachtsom met een maximum van € 25.000,-.

Lid 5 Huurder staat ten aanzien van de verhuurder volledig in voor de veiligheid van de in het gehuurde in gebruik genomen ruimte(n) en de daarin aanwezige goederen en personen en zal eventuele schades aan de ruimte(n) en/of de daarin aanwezige goederen en/of personen steeds op het eerste verzoek volledig vergoeden.

Lid 6 Huurder staat jegens de verhuurder volledig in voor alle gebruikers van het gehuurde en/of de verhuurder en/of bezoekers van diens event en is aansprakelijk voor alle door hen toegebrachte schade.

Lid 7 Huurder staat jegens de verhuurder in voor alle leveranciers (diens medewerkers, goederen en de werkzaamheden die door hen / hiermee worden uitgevoerd) en is aansprakelijk voor alle door hen toegebrachte schade.

Lid 8 Alle goederen die door of namens huurder het gehuurde binnen worden gebracht, bevinden zich daar voor rekening en risico van huurder. De verhuurder draagt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid, dus ook niet bij brand, diefstal, etc.

Lid 9 Eventuele schade veroorzaakt tijdens de installatie en demontage van audiovisueel apparatuur is voor rekening van leverancier, zolang de leverancier erbij betrokken is.

Lid 10 Alle personen die voor of namens huurder in het gehuurde werkzaam of actief zijn, zijn daar werkzaam of actief voor rekening en risico van huurder. De verhuurder draagt voor hen geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

Lid 11 Huurder vrijwaart de verhuurder voor aanspraken van derden welke zien op aansprakelijkheden van huurder die voortvloeien uit deze overeenkomst.

Lid 12 Bij het gebruiken van de parking treedt Theater Den Enghel op als tussenpersoon. Het Theater Den Enghel is niet aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht aan en/of eventuele diefstal van geparkeerde auto’s op het desbetreffende parkeerterrein.


Artikel 8 Tot slot Lid 1 Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, zal deze bepaling door partijen worden vervangen door een nieuwe bepaling welke qua inhoud en uitwerking zo dicht als mogelijk bij de oude bepaling ligt en heeft dit geen gevolgen voor de overige bepalingen uit deze voorwaarden. Lid 2 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Lid 3 Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats waarin de verhuurder is gevestigd