Logo Theater Den Enghel Bergen op Zoom

DISCLAIMER

Stichting Theater Den Enghel probeert de gegevens op deze website actueel en volledig te houden. Ook streeft de stichting naar een goede toegankelijkheid van de website en de daarop aangeboden diensten.


Stichting Theater Den Enghel behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. Als er toch onjuistheden in de gegevens voorkomen of als de informatie niet meer actueel is, dan aanvaardt Stichting Theater Den Enghel geen enkele aansprakelijkheid.   


U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.  Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Theater Den Enghel is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te (her)gebruiken.  


Privacy speelt een belangrijke rol in de relatie tussen de Stichting Theater Den Enghel en derden. Stichting Theater Den Enghel heeft de verantwoordelijkheid over persoonsgegevens en gegevensuitwisseling op alle terreinen waar ze actief is. Stichting Theater Den Enghel is verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens. Het beschermen van de privacy is complex, en wordt steeds complexer door technologische ontwikkelingen, de decentralisaties, grote uitdagingen op het terrein van veiligheid en nieuwe Europese wetgeving. Daarom vindt Stichting Theater Den Enghel het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij met gegevens omgaan en de privacy waarborgen.


Hierbij hanteren wij de volgende uitgangspunten:

  • We leggen uit waarvoor Stichting Theater Den Enghel de gegevens nodig heeft.
  • We verzamelen niet meer gegevens dan nodig.
  • Wij vinden het belangrijk in begrijpelijke taal, aan de personen die het betreft, uit te leggen waarvoor we deze gegevens gebruiken. De personen waarvan het Meeussen Fonds de gegevens gebruikt zijn op de hoogte van dit feit.
  • We zorgen ervoor dat de gegevens correct zijn.
  • Stichting Theater Den Enghel beschermt gegevens tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, vernietiging, beschadiging.
  • Heeft u vragen over uw gegevens? Wij helpen u graag.